ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Soft Skills for Leadership

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Soft Skills for Leadership โดย รศ.ดร.ประจักร บัวผัน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งได้รับเชิญ Dr. Roderick  Robillos เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ ห้อง 1302 ชั้น 3 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล

ถ่ายภาพ : เอกฤทธิ์ ปทุมพร /ข่าว : วัชระ วินากร