ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับธุรกิจการขนส่งและคลังสินค้า (Safety management training for logistics & warehouse business)”

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) โดยจัดกิจกรรมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับธุรกิจการขนส่งและคลังสินค้า (Safety management training for logistics & warehouse business)” เพื่อเป็นการสื่อสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินในสายอาชีพในอนาคต  โดยมีกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อต่างๆ  อาทิเช่น ระบบการบริหารความปลอดภัยด้านการขนส่งทางบก  การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจการขนส่งทางบก  มุมมองและระเบียบปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 จำนวน 62 คน รวมทั้งอาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พรพรรณ สกุลคู หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และมี ผศ.ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล, ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล และ ผศ.ดร.กาญนิถา  ครองธรรมชาติ เป็นคณาจารย์ผู้ประสานงานโครงการดังกล่าวให้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ภาพกิจกรรม

รายงานข่าวโดย: นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4