ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

อบรมการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายตามมาตรฐาน U.S EPA Method 1 – 5 และการฝึกภาคปฏิบัติในการคำนวนหาปริมาณฝุ่นละอองในปล่องระบาย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา 512 307 Air noise and vibration measurement ในหัวข้อ การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายตามมาตรฐาน U.S Method 1 – 5 และการฝึกภาคปฏิบัติในการคำนวนหาปริมาณฝุ่นละอองในปล่องระบาย โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวธัญธิตา มนัส ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ, นายคมสรรค์ ศรีปฐมชัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทดสอบ จากศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากร และมี รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สกุลคู เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว  

  

 

ภาพ / ข่าวโดย  :  นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร