ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการพัฒนาวิชาการของนักศึกษาเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Introduction to Machine learning for data analysis”

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์  ได้จัดโครงการพัฒนาวิชาการของนักศึกษาเพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Introduction to Machine learning for data analysis” โดยมีวิทยากรคือ รศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม ในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 แบบ Online ซึ่งจัดให้กับคณาจารย์และนักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตร (ทุกชั้นปี) เพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง โดยมี รศ.ดร. เชษฐา งามจรัส เป็นผู้รับผิดชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว 

 

 

ภาพ / ข่าวโดย  :  นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร , รศ.ดร.เชษฐา  งามจรัส