ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม Show & Share ผลงานเด็ดประสบการณ์โดน 2022

    คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม Show & Share ผลงานเด็ดประสบการณ์โดน 2022 ในวันศุกร์         ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30 -18.00 น. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการฝึกงานของนักศึกษา

สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 ในช่วงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 และการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาเอก

อนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยผลงานที่นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในครั้งนี้มาจากการฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการเอกชน

ประเภทต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 23 ผลงานได้คัดเลือกผ่านคณาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย และนักศึกษาร่วมโหวต กิจกรรมจัดขึ้น 2 รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมการนำเสนอผลงานแบบออนไซต์ ณ ห้อง

ตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งจัดนิทรรศการโปสเตอร์ บริเวณลานกาสะลอง และกิจกรรม

การนำเสนอผลงานแบบช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting เพื่อให้ผู้ที่สนใจแต่ไม่สามารถเดินทางมาร่วม

งานได้ สามารถรับชมและรับฟังผลงานของนักศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นักศึกษาคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 1-4 คณาจารย์และบุคลากร รวมไปถึงผู้ที่สนใจจากภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย

ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิคม ถนอมเสียง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และพัฒนาคุณภาพเป็นประธานในพิธีเปิดของโครงการฯ

และคณาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมทั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ประสานงานโครงการดังกล่าวให้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ  ข่าวโดย  :  / นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร