ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

Seminar Duo ปี 4/2566

เริ่มฤดูกาลแห่งการเสวนาวิชาการ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ     

          1.Single use plastic เป็นมากกว่าคำว่า “ใช้แล้วทิ้ง”

          2.โรคจากการประกอบอาชีพ

          3.Green Business เทรนด์ ธุรกิจใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง ภูฝอยลม โดยการเสวนานี้อยู่ในรายวิชา 517 492 Seminar in Env., Occupation Health and Safety ซึ่งการจัดเสวนาในครั้งนี้ จะมีการจัดทำโปสเตอร์ หรือ QR Code แสดงเอกสารประกอบการบรรยาย และ VDO ในขณะที่เสวนาของแต่ละหัวข้อ เนื้อหาเต็มเปี่ยมและการเสวนาเป็นไปอย่างเรียบร้อย

Link video 1.Single use plastic เป็นมากกว่าคำว่า “ใช้แล้วทิ้ง”
 
Link video 2.โรคจากการประกอบอาชีพ
 
Link video 3.Green Business เทรนด์ ธุรกิจใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อม

 

  

 

 

 

ภาพ/ข่าวโดย  :   นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร