ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

การอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 จังหวัดขอนแก่น ได้จัดการอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น จำนวน 2 รุ่น ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2566   สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) และวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 150 คน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ และเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์สามารถตอบสนองความต้องการในวิชาชีพในอนาคต โดยการจัดฝึกอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการศิริศักดิ์ สกุลโสรัจจะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าวโดย  :   นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร / นางสาวนัทฑริการ์ บุญมา