ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

Seminar Duo ปี 4/2566 Phase 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2, 9 และ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ดังนี้         

 1.ความร้อนจากการทำงาน (Heatstroke)

Link Video : https://kku.world/l2za3

 

 

2.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขยะในทะเล

Link Video : https://kku.world/vs90n

       

 

3.KYT

Link Video : https://kku.world/19c17

 

 

4.การดับเพลิงขั้นต้น

Link Video : https://kku.world/28c68

 

 

 

5.office syndrome

Link Video : https://kku.world/ww8e4

 

 

6.ฝุ่น PM 2.5

Link Video : https://kku.world/4ubjq

 

 

 

 7.แยกขยะถูกวิธี ถูกสี สังคมสดใส

Link Video : https://kku.world/ui9rp

 

 

          และในครานี้ นักศึกษาปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1 ร่วมเสวนาในหัวข้อ ดังนี้

          1.Carbon Credit คืออะไร / Carbon Credit กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) / โครงการเกี่ยวข้องกับ Carbon Credit

Link Video : https://kku.world/ivetf

           2.การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในกรณีหมดสติ และอุบัติเหตุ

Link Video : https://kku.world/tku44

 

 

          โดยการเสวนาครานี้อยู่ในรายวิชา 517492 Seminar in Occupation Heat and Safety มีการจัดทำโปสเตอร์ หรือ QR Code แสดงเอกสารประกอบการบรรยาย และ VDO ในขณะที่เสวนาของแต่ละหัวข้อ จัดขึ้น ณ ห้องภูฝอยลม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

ภาพ/ข่าวโดย  :   นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร