ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการอบรมการบำบัดโรคเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินและกู้ชีพ

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา PH 510 001 การบำบัดโรค และการใช้ยาเบื้องต้น ทั้งนี้ได้จัดทำโครงการอบรมการบำบัดโรคเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน และกู้ชีพ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายรณชัย พิมพ์สวัสดิ์, นางสาวปัทมา เกิดเกตุ, นายชาญณรงค์ ประสานกก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงาน จากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเป็นวิทยากร ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดในวันที่ 17 และ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 ห้องประชุมตักศิลา อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าวโดย  :   นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร