ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 3

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานพิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 โดย ศาสตราจารย์ ดร.วงศา   เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์เป็นผู้มอบเสื้อ เพื่อให้นักศึกษารำลึกเกิดความรู้สึกตระหนักความเป็นวิชาชีพสาธารณสุข ในการฝึกปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยความเมตตากรุณา และเสียสละเพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป ณ ห้องภูพานคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น