ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการอบรม ISO 50001 / ISO 14001

เมื่อวันที่ 12-13 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม, วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนักศึกษาหลักสูตรสม.(การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 รวมทั้งสิ้น จำนวน 165 คน อบรม ISO 50001 / ISO 14001 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต ให้มีความรู้เข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานในการจัดทำระบบการจัดด้านพลังงาน ISO 50001 ได้รับเกียรติจาก คุณวิทยา ธาตุบุรมย์ (บริษัท วิสบิซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด) มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรพรรณ สกุลคู /อาจารย์ ดร.ศักดา สีโสภณ /คณาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดดภัย /คณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมด้านพลังงาน ISO 50001/ISO14001 /และบุคลากรสาธารณสุขศาสตร์ เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้

 

 

 

ภาพข่าวโดย  :  นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร , รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู