ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการอบรม ISO 45001:2018

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม, วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักศึกษาหลักสูตรสม. (การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ วทม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งสิ้น จำนวน 165 คน อบรม ISO 45001 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบัณฑิต มหาบัณฑิต ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะพื้นฐานในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวุฒิพงษ์ กั้ววงษ์ (บริษัท เอสดับบลิวยู เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด) มาบรรยายให้ความรู้อย่างดีเยี่ยม

          โดยโครงการอบรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรพรรณ สกุลคู /อาจารย์ ดร.ศักดา สีโสภณ /คณาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย /คณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 และบุคลากรสาธารณสุขศาสตร์ เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้

 

 

 

ภาพข่าวโดย  :  นายเอกฤทธิ์  ปทุมพร , รศ.ดร.พรพรรณ  สกุลคู