ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรม Show & Share ผลงานเด็ด ประสบการณ์โดน 2023

เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30 -17.30 น. ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม Show & Share ผลงานเด็ด ประสบการณ์โดน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566 โดยผลงานที่นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มาจากการฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการเอกชนประเภทต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 32 ผลงาน ได้คัดเลือกผ่านคณาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และนักศึกษาร่วมโหวต กิจกรรมจัดขึ้น 2 รูปแบบ ได้แก่

1.กิจกรรมการนำเสนอผลงานแบบ Oral Presentation จำนวนทั้งสิ้น 7 ผลงาน ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2.กิจกรรมการนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation จำนวนทั้งสิ้น 32 ผลงาน ณ บริเวณลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบ Onsite และแบบ Online ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting เพื่อให้ผู้ที่สนใจแต่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ สามารถรับชมและรับฟังผลงานของนักศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่  1-4 คณาจารย์และบุคลากร รวมไปถึงผู้ที่สนใจจากภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดของโครงการฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ประสานงานโครงการดังกล่าวให้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

 

รายงานข่าวโดย คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์