ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 จำนวน 79 คน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 17 รวมทั้งสิ้น จำนวน 96 คน เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ได้พบปะและชี้แจงแนวทาง ขอบเขตการฝึกปฏิบัติงาน ในการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

โดยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปีการศึกษา 2566 เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้