ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ เมืองคุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คณะนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก และบุคลากรรวม 8 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6-11 พฤศจิกายน 2566 ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก Prof. Masayuki Hayashi

โครงการดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เรียนรู้ ภาษา วัฒนธรรมรวมถึงประเด็นทางวิชาการต่างๆตลอดโครงการ การเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น เช่น โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ สาธารณสุขของเมืองมินามาตะ โรงงานบำบัดน้ำเสีย โรงงานกำจัดขยะ และอีกหลายหน่วยงาน โครงการดังกล่าวได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง และหยุดไปในช่วงที่มีโรค Covid-19 และกลับมาจัดโครงการอีกครั้งในปี 2566 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างเครือข่ายทางวิชาการในประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์อีกด้วย

ภาพ/ข่าว : โดย ผุสดี ไกยวงษ์