ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะสาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดนิทรรศการการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้ชื่อ “The new generation with cool innovations“ concept: metaverse

ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ 2566 ณ ห้องตักศิลา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในชุดวิชา PH515001 การส่งเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพการพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งนับเป็นการถ่ายทอดและการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งตามหลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่

อีกทั้งนิทรรศการนี้ยังถือเป็นเวทีหนึ่งสำหรับการแสดงศักยภาพและทักษะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Prototype) ทั้งหมด 10 นวัตกรรม และยังมีกิจกรรมตอบคำถาม แจกรางวัล การแสดง Folk Songs และการประกวดนวัตกรรมดีเด่น 

 

ภาพ/ข่าว : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. โดย ผศ.ดร.นาฏนภา หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์

รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ