ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Electromagnetic Field Measurement” และ “Human Vibration”

ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ.2567 หลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และห้องปฏิบัติการกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Electromagnetic Field Measurement” และ “Human Vibration” วิทยากร คือ คุณวัชรพงษ์ เจริญถนอม ตำแหน่ง Technical Director จาก Innovative Instrument Company ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และประธานหลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับวิทยากร ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นักศึกษาปริญญาโทสาขาอาชีวอนามับและความปลอดภัย (M.Sc. Occ) และนักศึกษาปริญญาตรีสาขาเอกคู่ อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (B.Sc. Duo, Envi.) กว่า 100 คน การบรรยายและปฏิบัติจริงนี้ นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก

สำหรับการศึกษา การวิจัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ เนื่องจากมีทั้งการเรียนรู้ทางทฤษฎี เนื้อหา การสาธิต ฝึกปฏิบัติจากการจำลองสถานการณ์ อีกทั้งยังมีการ ถาม-ตอบ ตลอดงานและแจกของรางวัลอีกมากมาย

ทั้งนี้ หลักสูตร วท.ม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขอขอบคุณวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ โอกาสนี้

https://web.facebook.com/MscOccPHKKU/
ที่มา: Facebook: ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น