ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการ Show & Share 2024 “ผลงานเด็ด ประสบการณ์โดน”

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.30 น. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการ Show & Share 2024 “ผลงานเด็ด ประสบการณ์โดน” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องตักศิลา และลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 รูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการแสดงผลงานในรูปแบบโปสเตอร์นิทรรศการ ซึ่งผลงานที่นำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ มาจากการฝึกงานและฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษาในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการเอกชนประเภทต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 25 ผลงาน

การจัดงานในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วยนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 คณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา รวมไปถึงผู้สนใจจากภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

ภาพ/ข่าว โดย : ศรศักดิ์ อุระ