ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 เป็นต้นมา นำโดยคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งดำเนินการจัดโครงการในรูปแบบ Hybrid ทั้ง Onsite ณ ห้องตักศิลา และ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯผ่านออนไลน์ พร้อมด้วย ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมด้วย

การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยได้รับเชิญ คุณพิเชษฐ์ ดาผา (ศิษย์เก่าคณะฯ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อYour Destination (การวางเป้าหมายชีวิต)” และ คุณนิลยา ทุมพร (ศิษย์เก่าคณะฯ) ตำแหน่ง Safety Manager ศูนย์กระจายสินค้าเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ซีพีเเอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น และประธานชมรมความปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการตั้งเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จได้จริง”

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมทั้งทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะด้านชีวิตการทำงาน การปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง การทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสร้างสรรค์ และการดำเนินชีวิตภายหลังสำเร็จการศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีคุณภาพเพื่อออกสู่การรับใช้สังคมในชีวิตการทำงานต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย : ศรศักดิ์ อุระ