ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาและถ่ายทอดงาน ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 23-25 มี.ค. 2567 ที่ผ่านมา นำโดยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และการถ่ายทอดงานคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2567 ณ จังหวัดชลบุรี
โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผศ.เนาวรัตน์ มณีนิล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.ชนัญญา จิระพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ชุดประจำปี 2566 และ ชุดใหม่ปี 2567 เข้าร่วม

การจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้โดยมีกิจกรรมที่สำคัญๆ อันได้แก่ การสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม/โครงการของฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์, การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567 ของฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา และกิจกรรมการซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแบบเสนอขออนุมัติโครงการ, การตรวจสอบเอกสารบิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน ที่ถูกต้อง และรายการที่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย” และการส่งมอบงานระหว่างสโมสรนักศึกษา กรรมการชุดปีการศึกษา 2566 และกรรมการชุดใหม่ ปีการศึกษา 2567

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสัมมนางานที่ยอดเยี่ยม ในหัวข้อ “การเสริมสร้างศักยภาพกรรมการสโมสรนักศึกษา (Organization Development)” และหัวข้อ “ประสบการณ์ผู้นำกิจกรรมจากอดีต ปัจจุบันมุ่งสู่อนาคต” ต่อด้วย กิจกรรม Soft Skill การฝึกทักษะเด็กรุ่นใหม่ในยุค “ศตวรรษที่ 21” และการอภิปรายถอดบทเรียนจากการทำ OD กิจกรรมกลุ่ม โดยรับเชิญวิทยากรพิเศษ ผศ.ดร.ชาญวิทย์ มณีนิล นายกสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2539 คุณชุมพล ธารสวิง นายกสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2540 ดร.เทพพร เจริญรอย กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2540 คุณนัฐพงศ์ อนุนัย นายกสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2549 คุณถาวร ศรีถาวร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบางบ่อ จ.สมุทรปราการ และ อาจารย์ ดร.ทิวากร พระไชยบุญ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพ/ข่าว โดย : ศรศักดิ์ อุระ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา