ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร วท.บ. และปรับปรุงคู่มือปฐมนิเทศ

เมื่อวันที่ 22-24 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและปรับปรุงคู่มือปฐมนิเทศ โดยได้รับเกียรติจากคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ กล่าวเปิดโครงการฯ และหัวหน้าสาขาวิชาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) ชั้นปีที่ 1 ที่มีรหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 67-69 ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ เกิดการเรียนรู้ที่เป็นระดับขั้นตามชั้นปี ตั้งแต่การทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจ จนกระทั่งเกิดการวิเคราะห์ได้ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2568 หลักสูตรฯ ได้วางแผนจะมีการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามรอบการปรับปรุง (ครบรอบ 5 ปี ในปี พ.ศ.2569) ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตรในระบบ AUN-QA

การดำเนินโครงการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณ คณาจารย์สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ, คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทุกท่าน

ข่าวโดย : นัทฑริการ์ บุญมา
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ