ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษา สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้รับรางวัลจากการนำเสนอนวัตกรรมและงานวิจัย (OHSWA Conference 2024)

คณาจารย์และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาจารย์ ดร.วรวรรณ  ภูชาดา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ.อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการพิเศษ) และ อาจารย์ ดร.ศักดา สีโสภณ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยครั้งที่ 32 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม กราฟ โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร จัดโดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) หรือ Occupational Health and Safety at Work Association (OHSWA) Theme งาน “ก้าวต่อไป…สู่วิชาชีพที่แข็งแรงสร้างเสริมสมรรถนะร่วมกัน” โดยมีหัวข้อการประชุมวิชาการที่น่าสนใจ เช่น ความปลอดภัยงานก่อสร้าง มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความมั่นใจตัวแบตเตอรี่รถไฟฟ้า ถอดบทเรียนโรงงานพลุ ดอกไม้ไฟ ระเบิดซ้ำซาก เพราะอะไร อันตรายของคลื่นสัญญาณ ความปลอดภัยในการติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา และการนำเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา

สำหรับกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการนั้น นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งผลงานเข้าร่วมในรูปแบบนวัตกรรม และงานวิจัย ทั้งการการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) และนำเสนอด้วยวาจา (Oral presentation) มีคณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งนักศึกษา ม.ขอนแก่น ได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลชนะเลิศ Best Poster Presentation Award: นางสาวศศิมนตรา แสนคำวัง และ นางสาวคีตภัทร รีวงษา (นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) จากการนำเสนอ นวัตกรรม เรื่อง Chemical Management Systems in the factory by Application of Nittan (Thailand) Co., Ltd. หรือ ระบบการบริหารจัดการด้านสารเคมีในโรงงาน ด้วย Application ณ บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด
2. รางวัลชนะเลิศ Best Oral Presentation Award: นางสาวเนตรดาว น้อยโนนทอง (หลักสูตร วท.ม. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) นำเสนองานวิจัยเรื่องการออกแบบการ์ดป้องกันเครื่องย้ำตาไก่ระบบไฟฟ้า: กรณีศึกษาโรงงานผลิตรองเท้าหนังแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง Oral Presentation Award (3rd Place): นางสาวศิริรัตน์ วัดโคกสูง (หลักสูตร วท.ม. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) นำเสนองานวิจัยเรื่องเมตริกการประเมินความเสี่ยงต่อความผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของบุคลากรและความเข้มแสงสว่างในการทำงานกลุ่มงานผ่าตัดโรงพยาบาลชัยภูมิ

งานประชุมวิชาการ ส.อ.ป. นี้จัดกันมาอย่างต่อเนื่อง มีผู้เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหลายอาชีพและผู้สนใจเข้าร่วมจากหลายหน่วยงานทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้นจำนวน 162 คน

ภาพ/ข่าวโดย : Chuthamas Chagkornburee และ ทีมผู้เข้าร่วมงานฯ ส.อ.ป. 2567
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ