ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษา QUT นำเสนอผลงาน ก่อนเดินทางกลับออสเตรเลีย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 นักศึกษา นักศึกษาจาก Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลีย จำนวน 4 คน ได้แก่ Ms Belinda Connolly - (BHSc-PH & Bachelor Media & Communication) Ms Frances Clark - (BHSc-PH & Bachelor Media & Communication) Ms Emma Lowe - (Bachelor of Nursing/BHSc-PH) Ms Jacqueline Wilson - (BHSc-PH) ได้นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้ง 4 คนได้เรียนรู้ระบบการให้บริการด้านสุขภาพ ของประเทศไทย ทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ จากการเข้าศึกษาดูงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลระดับอำเภอ และหน่วยงานของรัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง นอกจากนี้นักศึกษายังได้ฝึกปฏิบัติภาคสนามและเก็บข้อมูลด้านการให้บริการด้านสุขภาพในชุมชน อีกด้วย 

 
    การนำเสนอของนักศึกษาทั้ง 4 คน ออกมาในรูปแบบของการเปรียบเทียบระบบการให้บริการด้านสุขภาพและข้อมูลด้านสุขภาพ ระหว่างประเทศไทย และประเทศออสเตรเลีย ที่นักศึกษาได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ ซึ่งนักศึกษามีความเข้าใจในระบบการให้บริการด้านสุขภาพของไทยเป็นอย่างดี และยังสามารถเปรียบเทียบกับระบบของออสเตรเลียได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร. วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม อาจารย์รัฐพล ไกรกลาง Dr.Cameron Hurst เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะกับนักศึกษา และยังมีนักศึกษาเข้าร่วมฟังการนำเสนอจำนวนหนึ่ง กิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นปีแรกในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสองสถาบัน และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขยายความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป  
 
ภาพ/ข่าว: ผุสดี ไกยวงษ์