ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงแนวนโยบายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงแนวนโยบายการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างหลักสูตร คณะฯ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การบริการการศึกษา ได้มีความเข้าใจและปรับวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. การแก้ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตั้งแต่การรับเข้าศึกษาจนกระทั้งสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน) ผอ.สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (รศ.ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช) และบุคลากร เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนร่วมกัน ทั้งคณบดี ทีมบริหาร ประธานหลักสูตร และบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 9 ก.พ. 59 ณ ห้องประชุมตักศิลา