ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 (กลุ่มที่ 2)

ด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ จัดโครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงานด้านการจัดการและพัฒนาสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล ตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานดังกล่าว และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และนักศึกษากับนักศึกษาด้วยกันเอง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กลุ่มที่ 2 ทั้งสิ้น 57 คน

ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

 

 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

ภาพ,ข่าว โดย :: ธิรดา  อาษาราช