ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ เตรียมรับนักศึกษาจาก University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ค

คณาจารย์จาก University of Copenhagen เยือนคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมความพร้อมนำนักศึกษากว่า 20 คน แลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปลายปี 2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับคณะอาจารย์จาก Faculty of Health Sciences -Copenhagen School of Global Health University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ค จำนวน 4 คน ที่ได้เดินทางมาเตรียมความพร้อมก่อนนำนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตร Master of International Health มาแลกเปลี่ยน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปลายปีนี้ ในการประชุมเตรียมการดังกล่าว รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงหัวหน้าภาควิชาต่างๆ คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมหารือ วางกำหนดการ การจัดการเรียนการสอน การลงฝึกปฏิบัติภาคสนาม การเดินทาง ที่พัก

ทั้งนี้คณาจารย์จากประเทศเดนมาร์คได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาที่จะเดินทางมาแลกเปลี่ยน นอกจากนั้นแล้วคณาจารย์จาก University of Copenhagen  ยังได้ลงพื้นที่ที่จะใช้ในการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลน้ำพอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพคำบง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนาศรี อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นด้วย