ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดสัมมนา เรื่อง"การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อรองรับการทำงานในยุค 4.0"

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดย ผศ.ดร. พรพรรณ สกุลคู และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อรองรับการทำงานในยุค 4.0" ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรโดย อาจารย์วิไล พึ่งผล อดีตนักพูดยอมเยี่ยมค่ายภาษร ช่อง 9อสมท. ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาชั้นนำขององค์กรระดับห้าร้อยล้านขึ้นไป ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการยอมรับและน่าเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของตนเองและองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา

ในการการจัดการสัมมานาครั้งนี้โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาจากหลักสูตร วทบ.เอกคู่ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม, วทบ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วทบ.วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต และผู้สนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านบุคลิกภาพ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานต่อไป ซึ่งผลการสัมมนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความพึงพอใจอย่างดีเยี่ยมจากผู้เข้าร่วมอบรม

ภาพบรรยากาศในงานสัมมนา

ถ่ายภาพและรายงานข่าวโดย : kwanticha kumsadtra