ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วท.ม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ หลักสูตร สม. สาขาวิทยาการระบาด เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานประชุมวิชาการ ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 นำโดย รศ.ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง และ ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี พร้อมนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สม.) สาขาวิทยาการระบาด ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานประชุมวิชาการ หัวข้อ Digital OH&S Transforming for Thailand 4.0 จัดโดยสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพมหานคร นักศึกษาได้รับรางวัล The Best Oral Presentation รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวจันทิมา ดีจันทร์ใต้ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายสัญญา พึงสร้างแป้น สาขาวิทยาการระบาด และ นางสาวจุฑามาศ ฉากครบุรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โพสต์ข่าวจาก : Facebook คณะสาธารณสุขศาสตร์, โดย : Wipharat Toum (ผศ.วิภารัตน์ โพธิ์ขี)