ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศึกษาดูงาน ณ บริษัท 3M และบางกอกกล๊าส

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง  ประธานหลักสูตร วทม.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ วิภารัตน์ โพธิ์ขี พร้อมนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ให้เข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งนี้ขอขอบคุณ คุณธวัธชัย ชินวิเศษวงศ์  ผู้จัดการแผนกฯ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Confined space product overview โดยวิทยากรจากต่างประเทศ นอกจากนั้นทางบริษัท 3M ยังได้สนุนด้านอุปกรณ์ในการวิจัยในงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ  

และต่อมาในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ได้รับความอนุเคราะห์ จากบริษัทบางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ให้เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยทางบริษัทจะให้ความอนุเคราะห์ในการฝึกปฏิบัติงานและการบริการวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมของนักศึกษาในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน ณ สาขาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นต่อไป

ภาพ/ข่าว จาก : พิรวรรณ ไชยวงศ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย