ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

ผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของนักศึกษาปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ คว้ารางวัล “Best Oral Presentation”

นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วทม.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คว้ารางวัล “Best Oral Presentation” ในงานประชุมวิชาการที่จัดโดยสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “Digital OH&S Transforming for Thailand 4.0” ได้แก่ นางสาวจันทิมา ดรจันทร์ใต้ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2) และ นางสาวจุฑามาศ ฉากครบุรี (รางวัลชมเชย) ซึ่งงานวิจัยทั้ง 2 เรื่องนี้ เป็นผลงานวิจัยภายใต้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วทม.) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

โพสต์ข่าวจากเพจ Facebook : ปริญญาโท อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น