ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา นำโดย ศ.ดร.สุพรรณี พรหมเทศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ, รศ.เบญจา มุกตพันธ์ และ นางกุศล รักญาติ ร่วมจัดโครงการพัฒนาระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ณ ห้อง PH1307 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี Prof.Dr.Frank Peter Schelp ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นวิทยากร

โดยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัยให้มีความหลากหลายและทันสมัย ในหัวข้อ“Big History”: A Different View on History, Emphasizing Evolution and Suitable to Shed Light on Present and Pressing Public Health Problems

ถ่ายภาพและรายงานข่าว โดย : นายเอกฤทธิ์ ปทุมพร