ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเอกคู่ฯ ร่วมกิจกรรมแสดงนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31


ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการร่วมแสดงนิทรรศการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานครฯ โดยโครงการดังกล่าวมีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลรับผิดชอบ คือ ผศ.ดร.พรพรรรณ สกุลคู และ อาจารย์นัฐชานนท์ เขาราธ และมีนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาเอกคู่ฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 14 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่ผู้เข้าชมงาน ภายใต้หัวข้อการจัดนิทรรศการ "Safety Thailand, Safety Together" นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ การพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ และสร้างเครือข่ายวิชาชีพระหว่างนักศึกษา ศิษย์เก่า นักวิชาการ และสถานประกอบการ

รายงานข่าวโดย : อ.นัฐชานนท์ เขาราธ