ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาโครงการอบรม“การเขียนจดหมายสมัครงาน/สมัครเรียน การเขียน Resume และการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ”

วันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 2560 โดย คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต หัวข้อ“การเขียนจดหมายสมัครงาน/สมัครเรียน การเขียน Resume การและสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ได้รับเชิญ อาจารย์ธวัชชัย ชัยบุญเรือง อาจารย์พิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรตลอดโครงการอบรม โดยการจัดโคตรงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์และของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพรับใช้สังคมต่อไป

แจ้งข่าวโดย : พรพิมล คะโยธา, เอกฤทธิ์ ปทุมพร : ถ่ายภาพ และรายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์  อุระ