ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมสัมมนา “แนวทางการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา”ร่วมกับกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา จัดโครงการอบรมสัมมนา “แนวทางการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา” ร่วมกับกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

      คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และบุคลากรร่วมกับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  จัดโครงการอบรมสัมมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ขึ้นในระหว่างวันที่ 25- 28 พ.ค. 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ จังหวัดจันทรบุรี โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาที่ได้รับการรับรองเข้าเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติงาน การติดต่อประสานงานกับบุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในคณะฯ เพื่อให้การจัดกิจกรรมและการประสานงานเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

       ตลอดจนในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์การทำงานในปีที่ผ่านมา นำพัฒนาปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาในการจัดโครงการและกิจกรรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อไป อีกทั้งยังเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้, ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศป่าชายเลน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ปลูกฝังการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ สามัคคี มีวินัย มีสัมมาคารวะ มีจิตสาธารณะ และการทำงานเป็นทีม ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทรบุรี

รายงานข่าวโดย : นายศรศักดิ์ อุระ และ เอกฤทธิ์ ปทุมพร ถ่ายภาพ