ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ได้รับรางวัล Best Oral presentation จากการนำเสนอผลงานวิชาการ

หลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น ส่งเสริมอาจารย์และนักศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยเข้าร่วมร่วมงานประชุมวิชาการ ส.ป.อ. ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ในหัวข้อ "OSHE Next Move ก้าวต่อไปของ OSHE" จัดโดยสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ และนักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ พัฒนาทักษะ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยกับนักวิชาการรวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาฯ กับหน่วยงานอื่นๆ ในระดับประเทศ

การประชุมครั้งนี้นำโดย รองศาตราจารย์ ดร.สุนิสา ชายเกลี้ยง ประธานหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมงานประชุมและนักศึกษานำเสนอผลงานโดยรูปแบบ Oral presentation โดยในการนำเสนอครั้งนี้ มีผลงานวิจัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของนักศึกษาจากหลักสูตรฯ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (Best Oral Present – Third place)  ได้แก่ นางสาวจุรีภรณ์ แก้วจันดา และ นางสาวพิรวรรณ ไชยวงค์ ซึ่งเป็นเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 2

ภาพและข่าว: ว็บเพจหลักสูตร วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.ขอนแก่น
Link: https://www.facebook.com/MscOccPHKKU/posts/1735793486503533