ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นำนักศึกษาศึกษาดูงาน เพิ่มประสบการณ์ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

      สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการศึกษาดูงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทต่างๆ ได้แก่ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานน้ำตาล   มิตรผลภูเวียง) / บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท มอนเดลิซ (ประเทศไทย) จำกัด / ทั้งนี้โดยมี อาจารย์ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ

รายงานข่าวโดย : นายไพทูลย์   น้อยวังหิน