ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

      นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ เมือง Fukushima ประเทศญี่ปุ่น เรียนรู้การให้บริการด้านสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการของรัฐ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สถานดูแลเด็ก โรงบำบัดน้ำเสีย โรงผลิตน้ำดื่ม ระบบกำจัดขยะ และทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาของ Fukushima Medical University ระหว่างวันที่ 15-25 พฤษภาคม 2561
      โดยมี Professor Hayashi Masayuki และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้สนับสนุน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยาการที่ทันสมัยของประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการศึกษาภาษา สังคม วัฒนธรรมของต่างประเทศด้วย

รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์