ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

รับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์วิทยาการระบาด คณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.สุพรรณี  พรหมเทศ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนได้มีกิจกรรมร่วมกันในการพัฒนาองค์กร รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้และมีทิศทางในการศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด 

โครงการสานสัมพันธ์วิทยากรระบาด มข. จัดขึ้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา และสร้างค่านิยมที่ดีให้นักศึกษามีความรัก ความสามัคคี ในการทำงานเป็นทีม และสามารถก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาองค์กรต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้น ปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ทั้งภาคปกติและโครงการพิเศษ เข้าร่วมกว่า 52 คน