ข่าวกิจกรรมด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาเข้าร่วมประชุม สนสท. ครั้งที่ 1/2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 23-25 มิถุนายน 2561 สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยนายกสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษารวม 4 คน เข้าร่วมประชุมสมาพันนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ชุดใหม่ ซึ่งจะเน้นกิจกรรมที่ทำให้สมาชิกจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้ง 16 มหาวิทยาลัยได้รู้จักเพื่อนใหม่ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รวมถึงการวางแผนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ของ 16 สถาบัน ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง ในปลายเดือนมกราคม 2562

ภาพประกอบข่าว

รายงานข่าวโดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์ / ภาพข่าว : สนสท.