ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

ข้อมูล/เอกสารประกอบ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)

1. แบบตรวจสอบคุณสมบัติ (เอกสารหมายเลข 1)-ใหม่

2. ขั้นตอนการทำงานระดับคณะ

3. บันทึกรับรองผลงานทางวิชาการ (3.4)

4. แบบฟอร์ม กพอ.03 (ฉบับที่ 9)-ล่าสุด

5. แบบฟอร์ม กพอ.03 ขอตำแหน่งทางวิชาการ-ใหม่

6. แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ(3.3)

7. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ(3.2)

8. ประกาศ กพอ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2556

      8.1 ประกาศ กพอ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

9. ประกาศ มข. (235-60) แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-วันแต่งตั้ง

      9.1.1 การตรวจเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

      9.1.2 ประเภทผลงานที่ใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (3.1)

      9.2 หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล (5.1)

      9.3 แนะนำการกรอก กพอ.03 (เพิ่มเติม)

      9.4 ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

      9.5 แบบฟอร์มสรุปรายละเอียด-รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ (5.2)-ใหม่

10. แบบตรวจสอบความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

11. การมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยกับวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

 


 เอกสารทั้งหมด(.zip)