ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง
แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอน โครงการพิเศษ (แบบ PH-FIN 001) 27 ธันวาคม 2566
แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน กรณีจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานฯ (ว.119) 24 เมษายน 2566
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน (สำหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย) 24 กุมภาพันธ์ 2566
แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร ลาพักผ่อน ลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ และลาไปถือศีลปฏิบัติธรรม (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) 24 กุมภาพันธ์ 2566
แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) 07 ธันวาคม 2565
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุมัติจัดหาพัสดุ 06 ตุลาคม 2565
บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน และแบบรายงานการปฏิบัติงานของนักศึกษาช่วยงานประจำวัน / 2565 19 กันยายน 2565
ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน (ฉ.1349/2563) 19 กันยายน 2565
แบบแจ้งข้อมูลเจ้าหนี้บุคลากร/บุคคลภายนอก/นักศึกษา (จ่ายตรงค่าตอบแทน) 15 มีนาคม 2565
แบบฟอร์ม จัดหาพัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ จากโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 มีนาคม 2565
แบบฟอร์ม จัดหาพัสดุ จากศูนย์สื่อการเรียนรู้ 11 มีนาคม 2565
แบบฟอร์มขอใช้บริการ/แจ้งซ่อม หน่วยอาคารสถานที่.pdf 14 ธันวาคม 2564
แบบฟอร์มขอใช้บริการ/แจ้งซ่อม หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร.pdf 14 ธันวาคม 2564
แบบขอรับเงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน กรณี สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ 07 ตุลาคม 2564
แบบขอรับเงินช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงาน กรณีเสียชีวิต 07 ตุลาคม 2564
แบบขอรับเงินช่วยเหลือ กรณีประสบภัยพิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 07 ตุลาคม 2564
แบบขอรับเงินสนับสนุน ด้านการตรวจสุขภาพประจำปี หรือค่ารักษาพยาบาล 07 ตุลาคม 2564
แบบขอรับเงินสนับสนุน การศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 07 ตุลาคม 2564
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) 01 สิงหาคม 2564
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (สำหรับวิทยากร) 01 สิงหาคม 2564
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน 01 สิงหาคม 2564
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 01 สิงหาคม 2564
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 01 สิงหาคม 2564
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 01 สิงหาคม 2564
แบบฟอร์มแบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ (OT) 01 สิงหาคม 2564
แบบฟอร์มบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ (OT) 01 สิงหาคม 2564
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) 01 สิงหาคม 2564
แบบฟอร์มขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ (OT) 01 สิงหาคม 2564
แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน (กรณียืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย) 01 สิงหาคม 2564
แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน (กรณียืมเงินหมุนเวียนคณะฯ/หน่วยงาน) ยื่นต่อคณบดี 01 สิงหาคม 2564
แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน (กรณีเพื่อหมุนเวียนภายในคณะฯ/หน่วยงาน) ยื่นต่ออธิการบดี 01 สิงหาคม 2564
แบบฟอร์มแผนการยืมเงิน (เอกสารแนบสัญญาเงินยืม) 01 สิงหาคม 2564
แบบฟอร์มขออนุมัติหลักการใช้เงินและเบิกจ่ายเงิน 01 สิงหาคม 2564
แบบฟอร์มขอให้ดำเนินการจ้างเหมา/ซ่อมครุภัณฑ์ 01 สิงหาคม 2564
แบบฟอร์มรายงานขออนุมัติจัดหาพัสดุและเบิกจ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วน 01 สิงหาคม 2564
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (7131) 01 สิงหาคม 2564
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (7223) 01 สิงหาคม 2564
แบบฟอร์มตัวอย่างใบเสนอราคา สำหรับร้านค้า/บริษัท/ห้างร้าน 01 กรกฎาคม 2564
แบบฟอร์มขอใช้บริการรถยนต์ (ในเขตจังหวัดขอนแก่น) ยพ.01 23 กุมภาพันธ์ 2564
แบบฟอร์มขอใช้บริการรถยนต์ (นอกเขตจังหวัดขอนแก่น) ยพ.02 23 กุมภาพันธ์ 2564
แบบแจ้งความจำนงการบริจาค คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 01 มกราคม 2564
แบบใบขอยกเลิกวันลา 25 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสารประกอบ "การประเมินผลการสอนของบุคลากรสายวิชา" เพื่อประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) 28 มิถุนายน 2561
ข้อมูล/เอกสารประกอบ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) 15 มิถุนายน 2561
ระเบียบกระทรวงการคลัง เรื่อง ค่าที่พักของพนักงานขับรถ (หนังสือเวียน ลงวันที่ 9 พ.ย. 2560) 09 พฤศจิกายน 2560
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 30 พฤษภาคม 2560
แบบฟอร์มขอใช้บริการ ห้องเรียน/ห้องประชุม 30 พฤษภาคม 2556
ซอฟต์แวร์สำหรับใช้คำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก 29 พฤษภาคม 2556