ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 6th AHLA Conference และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ประเทศไต้หวัน

      วันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 รศ.ดร.พรรณี  บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  ผศ.ดร.เกศินี  สราญฤทธิชัย ประธานหลักสูตรฯ ได้รับมอบหมายจากท่านคณบดีนำทีม นักศึกษา และคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งประเภท Oral และ Poster Presentation ในการประชุม The 6th Asian Health Literacy International Conference : A Health Literate Asia and Beyond ณ Shan Medical University ประเทศไต้หวัน ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านความฉลาดนโยบายด้านสุขภาพอันที่จะเอื้อต่อการบริการด้านสุขภาพในชุมชนและประเทศ ในการประชุมครั้งนี้ มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคว้ารางวัลได้ถึง 2 รางวัล AHLA President Award Winner ได้แก่ ดร.นาฎนภา ปัดชาสุวรรณ์ และ น.ส. พรทิวา ทับคลัง

      During 25-27 October 2018, Assoc.Prof.Dr.Pannee Banchonhattakit, Vice Dean for Academic Affairs and Student Development, Asst.Prof.Dr.Kesinee Saranrittichai, program chairperson, who were assigned from the Dean to lead lecturers, together with graduate students to attended and give both oral and poster presentation on the 6th Asian Health Literacy International Conference (6th AHLA Conference) on A Health Literate Asia and Beyond in Shan Medical University in Taichung, Taiwan. The purpose of this conference is to promote health literacy in all health policies and health practices that could improve healthcare services in all the communities and countries. Furthermore, this time, 2 graduate students of Faculty of Public Health were awarded the President Award Winner 1. Dr Natnapa Patchasuwan 2. Miss Porntiwa Tabklung. Congratulations.

ข่าวโดย : กรุณา โสฬสจินดา, และ ขวัญหทัย สินเธาว์