ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The ICPH-GMS

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ รองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุม Grater Mekong Sub-Regional Public Health Academic Network Deans’ Meeting ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 9 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ในปี พ.ศ. 2560 และการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 10 ณ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน รวมถึงการวางแผนการจัดการประชุมครั้งที่ 11 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ได้มีการหารือความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันสาธารณสุขลุ่มน้ำโขงในอนาคตด้วย

ในโอกาสเดียวกันนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ School of Public Health, Kunming Medical University ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อขยายความร่วมมือด้านวิชาการ การวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของทั้งสองสถาบัน

ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th ICPH-GMS ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2561 โดยการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ มี Kunming Medical University เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีการปาฐกถาพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบปากเปล่าและโป้สเตอร์ การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจำนวนมากจากหลายประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และประเทศจีน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของเครือข่ายทางวิชาการด้านสาธารณสุขลุ่มน้ำโขง ในการร่วมกันพัฒนางานด้านวิชาการ การวิจัยด้านสาธารณสุข เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชากรในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์