ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับหอสมุด มข. โอกาสครบรอบ 40 ปี

อังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 40 ปี ณ อาคารศูนย์สารสนเทศ สำนักหอสมุด

Tuesday 14 May 2019, Asst.Prof.Dr.Somsak Pitaksanurat, Dean of Faculty of Public Health, congratulates KKU Library on the 40th Establishment Anniversary at KKU Library.

ข่าวโดย : น.ส.ขวัญหทัย สินเธาว์