ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดพิธี “วันไหว้ครูแพทย์แผนไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, รศ.ดร. พรรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และบุคลากรจากคณะฯและศูนย์การศึกษาแพทย์แผนไทย ร่วมงานทำบุญตักบาตร เนื่องใน “วันไหว้ครูแพทย์แผนไทย” โดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีฯ เป็นประธานในพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญยิ่ง อันประกอบด้วย พิธีบูชาบรมครูปู่ชีวกโกมารภัจจ์ และพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย, การรับโอวาทจากครู ,การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของแพทย์แผนไทย และพิธีมอบพานไหว้ครูฯ ณ ลานกาสะลอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว/ภาพโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์
รายงานข่าวโดย : ศรศักดิ์ อุระ