ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562 ผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดย ผศ.ชัชวาล กีรติวรสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและสื่อสารองค์กร, รศ.ดร.พรณี บัญชรหัตถกิจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมทั้งประธานหลักสูตรฯ และคณาจารย์ ได้ต้อนรับทีมผู้บริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่มาเข้าพบเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับบริษัท การเข้ารับฝึกงาน และงานสหกิจศึกษา รวมถึงการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานของบริษัทอันที่จะป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร์ อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์

ภาพ/ข่าว โดย : ขวัญหทัย  สินเธาว์