ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารจาก City University of New York

      ด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการต่างประเทศ และคณาจารย์ ได้ต้อนรับ Dr.Ayman EI-Mohandes ซึ่งเป็น คณบดี ของ Graduate School of Public Health and Health Policy, the City University of New York ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2562 การเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ Dr.Ayman EI-Mohandes ได้หารือความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต และได้เชิญบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนเมษายน 2563 ด้วย

ภาพ/ข่าว โดย : น.ส.ผุสดี ไกยวงษ์