ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ GMS ณ สปป. ลาว

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 11th International Conference on Public Health among Greater Mekong Sub-Regional Countries ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2562 โดย รศ. ดร. วงศา เล้าหาศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายวิชาการสถาบันสาธารณสุขลุ่มน้ำโขง และเข้าร่วมแลกเปลี่ยนบนเวทีวิชาการ พร้อมทั้งคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ

นอกจากนี้ในพิธีปิดการประชุม รศ. ดร. วงศา เล้าหาศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขึ้นกล่าวบนเวทีในฐานะที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี 2563 ซึ่งจะร่วมกับสถาบันสาธารณสุขในประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยจัดประชุมผู้บริหาร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในพิธีปิดประชุมด้วย

   
   

ข่าวโดย : ผุสดี ไกยวงษ์