ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ต้อนรับอาคันตุกะจาก University of Muhammadiyah Surakarta

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 Miss Mitoriana Porusia เจ้าหน้าที่ฝ่ายการต่างประเทศ จาก University of Muhammadiyah Surakarta ประเทศอินโดนิเซีย ได้เข้าพบคารวะ รองศาสตราจารย์ ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงได้หารือความร่วมมือทางวิชาการในคราวเดียวกัน 

ภาพข่ายโดย : ผุสดี  ไกยวงษ์