ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับเชิญจาก MHAA ประเทศเมียนมาร์ เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เดินทางไปยังประเทศพม่า ด้วยรับเชิญจาก Myanmar Health Assistant Association:  MHAA ประเทศเมียนมาร์ เพื่อหารือProject Management Module ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ให้กับเจ้าหน้าที่อาวุโสของ Myanmar Health Assistant Association และก็ได้มีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

ข่าวโดย : ขวัญหทัย สินเธาว์